علی جوادی مدیر کل ورزش و حوانان استان تهران - برگزیده ها