عبدالحمید احمدی معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی - برگزیده ها