صندوق‌های سرمایه گذاری ابزاری در جهت کمک به بورس یا کنترل بازار؟

صندوق‌های سرمایه گذاری ابزاری در جهت کمک به بورس یا کنترل بازار؟

به گزارش خبرنگار مهر، پس از جهش بازار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ورود عموم جامعه بدون دانش مالی به بازار سرمایه صرفاً از روی هیجان و ترس از جاماندگی از سودهای چندصد درصدی و بالطبع آن همراه با ریزش بازار و متضرر شدن جمعی کثیری از سهامداران سرمایه گذاری غیر مستقیم بیش از