حذف عوارض صادراتی زعفران

حذف عوارض صادراتی زعفران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، پیش نویس حذف عوارض صادراتی زعفران از سوی وزارت صمت را ارسال کرد. در این نامه آمده است: با عنایت به درج محصول زعفران در ردیف (۳۰) جدول مندرج در تصویب نامه شماره ۵۱۵۹۷ ت ۱۳۶۵ ه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۷