شرکت ملی نفت سهمی از افزایش قیمت بنزین سال ۹۸ نمی‌برد

شرکت ملی نفت سهمی از افزایش قیمت بنزین سال ۹۸ نمی‌برد

به گزارش خبرنگار مهر، در ماده ۲ تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵٪) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود. لازم به ذکر است بر اساس قانون ۲۰