بررسی الزامات اجرایی طرح کاشت یک میلیارد اصله نهال در شورای عتف

بررسی الزامات اجرایی طرح کاشت یک میلیارد اصله نهال در شورای عتف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یکصد و چهل و نهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف به ریاست سیدمجتبی خیام‌نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و اعضای حقیقی و حقوقی کمیسیون در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور