۱۶ نوبت مراقبت بهداشتی از کودکان زیر ۵ سال

۱۶ نوبت مراقبت بهداشتی از کودکان زیر ۵ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صائینی افزود: با توجه به اهمیت سلامت کودکان در شکل دهی سلامت عمومی جامعه ۱۲ نوبت مراقبت برای همه کودکان زیر ۲ سال و ۱۶ نوبت مراقبت برای همه کودکان زیر ۵ سال ساکن در جمهوری اسلامی، اعم از ایرانی و غیر ایرانی تعریف شده است. وی ادامه داد: در