امتناع خودروسازان از عرضه خودروهای تولیدشده به بازار  تخلف بود

امتناع خودروسازان از عرضه خودروهای تولیدشده به بازار تخلف بود

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره کاهش عرضه خودروهای تولیدشده در ماه‌های اخیر به بازار گفت: به دنبال درج اخباری درباره احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان طی ماه‌های اخیر، گشت‌های تعزیرات به طور سرزده از چند پارکینگ خودروسازان بزرگ بازدید کردند. احمد اصانلو افزود: بازدید گشت‌های تعزیرات از پارکینگ‌های خودروسازان نشان داد