سالم‌سازی بیش از ۱۰۰ رقم از ارقام بومی باغی

سالم‌سازی بیش از ۱۰۰ رقم از ارقام بومی باغی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نوشین کاظمی، مدیر مرکز رشد مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی درباره «هسته های اولیه سالم محصولات باغبانی» بیان کرد: هسته اولیه سالم به ماده گیاهی گفته می‌شود که اصالت ژنتیکی و عاری از پاتوژن‌های بیماری باشد. وی ادامه داد: عوامل بیماری‌زا با توجه

آینده کشاورزی در گرو آموزش است

آینده کشاورزی در گرو آموزش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سیدمجتبی خیام‌نکویی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره دانش‌بنیان شدن بخش کشاورزی گفت: این سازمان متولی اصلی هدایت ظرفیت‌های کشور به سوی دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی است. ظرفیت دانش‌بنیان ها در خدمات رسانی به بخش کشاورزی سرعت یابد و مهمترین