عضویت اینچه درگاهی در شورای فدراسیون جهانی ژیمناستیک

عضویت اینچه درگاهی در شورای فدراسیون جهانی ژیمناستیک

به گزارش ایسنا و با اعلام فدراسیون ژیمناستیک، زهرا اینچه درگاهی توانست در انتخابات فدراسیون جهانی ژیمناستیک با کسب آرای لازم به عنوان نفر اول شورای این فدراسیون انتخاب شود. در انتخابات فدراسیون جهانی 42 نفر برای این شورا ثبت نام کرده بودند که در پایان اینچه درگاهی توانست بیشترین آرا را در میان کاندیداها کسب