ورزشکار کشتی پهلوانی با امتیاز قضایی آزاد شد

ورزشکار کشتی پهلوانی با امتیاز قضایی آزاد شد

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل زندان های استان تهران، با پایان مسابقات کشتی پهلوانی و زورخانه ای زندانیان سراسر کشور، دو نفر از مددجویان تهران در رشته های سنگ و کشتی پهلوانی مقام های دوم و سوم کشوری را به دست آوردند.  در این مسابقات که به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار