مدالی برای زخمِ زندگی “حنان”

مدالی برای زخمِ زندگی “حنان”

‌عرض خیابان را طی می‌کرد که ناگهان خودرویی از پشت سر به او می‌زند و به یک‌باره دنیا جلوی چشمانش تیره و تار می‌شود؛ صبح روز ۲۶ آذرماه سال ۸۶. به گزارش ایسنا، صبح یک روز پاییزی بود که حنان کعب‌عمیر از خانه خارج شد و وقتی در حال عبور از عرض یکی از خیابان‌های