رقیه اله کرمی رییس انجمن پاراتیراندازی - برگزیده ها