هواداران ایرانی و عارضه فراموشی

هواداران ایرانی و عارضه فراموشی

به گزارش ایسنا، بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس، همانند قهرمانان اساطیری بود؛ عده ای به فرودگاه رفتند و در مقابل در باشگاه از او استقبال کردند و نام او را فریاد زدند؛ گویا او همان بازیکنی نبود که برای پیدا کردن داروهای مورد نیاز پدرش در بحبوحه کودتا در ترکیه، به این کشور رفت و