دیدار عنوان داران کشتی روسیه با دبیر

دیدار عنوان داران کشتی روسیه با دبیر

به گزارش ایسنا، دبیر در این دیدار ضمن خوش آمد به کشتی‌گیران روس، جویای شرایط آن‌ها برای حضور در این مسابقات شد. رئیس فدراسیون کشتی همچنین برخی از خاطراتی را که از کشتی گیران روس در دوران قهرمانی داشت بیان کرد و کشتی روسیه را یکی از قدرت‌های برتر کشتی دنیا دانست. دبیر از کشتی‌گیران