سقف پرداخت حقوق درمصوبه شورای عالی کار شامل کارگران خصوصی نمی‌شود

سقف پرداخت حقوق درمصوبه شورای عالی کار شامل کارگران خصوصی نمی‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعات پایانی سال ۱۴۰۲ پس از روزها و ساعت‌ها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای حداقل بگیرها ۳۵.۳ درصد و سایر سطوح ۲۲ درصد افزایش یافت. حداقل دستمزد کارگران در سیصد