دولت تلاش کرده بهره وری دارایی ها را از خود آغاز کند

دولت تلاش کرده بهره وری دارایی ها را از خود آغاز کند

به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با اشاره به مصوبه اخیر مبنی بر اختیارات جهت مولدسازی دارایی های دولت، گفت: امکان و فرصت خوبی برای مولدسازی دارایی ها در اختیار دولت قرار گرفته که امیدوارم بتوانیم از این امتیاز برای حل مسائل کشور استفاده کند. معاون اول رییس جمهور افزود: مولدسازی دارایی های