صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها با قانون نظام صنفی مغایرت دارد

صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها با قانون نظام صنفی مغایرت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستگار امروز در نشست خبری اظهار داشت: صدور مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها مغایرت‌هایی اساسی با قانون نظام صنفی دارد و اثرات نامطلوبی نیز می‌تواند ایجاد کند که امیدواریم این مسائل مورد توجه دولت قرار گیرد. رئیس اتاق اصناف تهران افزود: در صدور و تخصیص مجوزها به این شکل