ابلاغ تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه

ابلاغ تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه آمده است: در اجرای ماده ۵ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» ابلاغی رئیس قوه قضاییه ۱۳۹۹ و تکلیف دادستانی کل کشور به (احصاء مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است و