نگاه به شرق با تقویت همکاری‌های راهبردی با چین

نگاه به شرق با تقویت همکاری‌های راهبردی با چین

گرچه مشارکت راهبردی ایران و چین در قالب سند توافق همکاری‌های دو کشور و براساس بازه زمانی ۲۵ ساله خود را نشان می‌دهد، اما این همکاری‌ها در پی تحریم‌های غرب علیه ایران و چین در حال انجام است و تدبیر هوشمندانه دولتمردان دو کشور حاکی از تقویت این  همکاری‌های راهبردی است. به گزارش ایسنا، تقویت