پایداری گوشت مرغ در قرارگاه امنیت غذایی بررسی شد

پایداری گوشت مرغ در قرارگاه امنیت غذایی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، چند ماه است که بازار گوشت به لحاظ قیمت ثبات نداشته و نرخ‌ها سلیقه‌ای اعمال می‌شود. گوشت مرغ با بسته بندی‌های مختلف قیمت‌های متنوع داشته به طوری که گوشت مرغ با کمر دارای یک قیمت بوده و بدون کمر نرخی دیگر. ران با ساق یک قیمت داشته و بدون ساق قیمتی