آفریقا؛ قاره‌ای ناشناخته و غیرجذاب برای دیپلماسی اقتصادی ایران

آفریقا؛ قاره‌ای ناشناخته و غیرجذاب برای دیپلماسی اقتصادی ایران

ولی به نظر می رسد که پتانسیل آفریقا همچنان برای دولت و ملت ایران ناشناخته است و گسترش روابط با کشورهای این قاره علیرغم وجود ظرفیت های بالقوه و بالغعل در آن چندان جذابیتی برای دولتمردان و بازرگانان ایرانی ندارد و از دیدگاه آنها آفریقا همچنان قاره‌ای محروم و عقب افتاده است که مردمان آن