می خواهم به جوانان ورزشکار کمک کنم

می خواهم به جوانان ورزشکار کمک کنم

دختر ناشنوای فسایی با اراده ای مقال زدنی توانسته مرزهای موفقیت را به خوبی پشت سر بگذارد. مریم خدابنده از سال ۸۴ وارد تکواندو شده و در مدت شش سال فقط با تکواندوکاران شنوا تمرین کرده و مسابقه داده. او حتی با افراد شنوا درس خوانده و در تحصیل هم موفق بوده است. خدابنده درباره