رشد اقتصادی چیست و توسعه پایدار چگونه محقق می شود؟

رشد اقتصادی چیست و توسعه پایدار چگونه محقق می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، آیا رشد اقتصادی به معنی توسعه است؟ آیا می‌توان گفت با رشد اقتصادی توسعه اقتصادی هم رخ داده است؟ به طور قطع رشد اقتصادی زمینه توسعه می‌تواند باشد اما خود توسعه نیست. توسعه اقتصادی ( Economic development ) از مفاهیمی است که اغلب با مفهوم رشد اقتصادی یکی شمرده می‌شود. رشد