ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران در جلسه فردای شورا

ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران در جلسه فردای شورا

به گزارش ایسنا، علیرضا نادعلی  با بیان اینکه چهل و هفتمین جلسه از ششمین دوره شورا  فردا یکشنبه  برگزار می شود گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته جلسه آتی شورا در دونوبت صبح و بعداظهر برگزار می شود. وی با بیان اینکه جلسه فردا تماما به ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران اختصاص دارد. افزود: جلسه صبح شورا