مرعشی: روحانی نپذیرفت که عارف معاون اول شود - برگزیده ها