لزوم تبیین شخصیت «سردار سلیمانی» در جامعه - برگزیده ها