صعود دختر سابریست ایران به جدول اصلی شمشیربازی قهرمانی جهان - برگزیده ها