ابهام در تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو/ شاید کار بیمه‌ها باشد

ابهام در تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو/ شاید کار بیمه‌ها باشد

هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو، بدون مشورت همه ارکان دخیل در طرح، چنین تصمیمی را گرفته است. در حالی که مگر می‌شود طرح به این مهمی را ظرف مدت ۱۵ روز اجرایی ساخت. وی با اشاره به وعده رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای