باید ویرانه پوسیده برنامه ریزی کنکور زمانی را فراموش کرد

باید ویرانه پوسیده برنامه ریزی کنکور زمانی را فراموش کرد

برنامه ریزی به روش زمانی از پر استفاده ترین و در عین حال قدیمی ترین روش های برنامه ریزی است اما با این حال دارای مشکلات زیادی هم می باشد برنامه ریزی زمانی برای کنکور به شکل انجام می شود ؟ به طور کلی شیوه طراحی برنامه ریزی زمانی کنکور به این نحو است که