مسائل حقوقی درباره نگهداری حیوانات

مسائل حقوقی درباره نگهداری حیوانات

درباره نگهداری حیوانات می توان بیان کرد در قانون مجازات این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است که در بحث تخریب یا ورود حادثه یا ضرر توسط شخصی که خود او به صورت مستقیم آن ضرر را وارده نکرده؛ اما مسئولیت نگهداری برعهده فرد بوده، بنابراین خسارت آن باید توسط فردی که مسئولیت را برعهده