وعده وزیر پیشنهادی امور خارجه برای تشکیل ستاد ویژه کرونا جهت واردات واکسن و دارو

وعده وزیر پیشنهادی امور خارجه برای تشکیل ستاد ویژه کرونا جهت واردات واکسن و دارو

روح الله نجابت در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون وزیر پیشنهادی امور خارجه حضور یافتند و در ابتدا رویکردهای کلی خود را در وزارت خارجه در دوره حضورشان برای اعضای کمیسیون تبیین کردند. در ادامه نیز نمایندگان دغدغه ها و