وزیر اقتصاد مستندات فرارهای مالیاتی میلیاردی را ارائه دهد

وزیر اقتصاد مستندات فرارهای مالیاتی میلیاردی را ارائه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اظهارات مورخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۲، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی در خصوص فرارهای مالیاتی میلیاردی به نام کودکان اظهار کرد: با توجه به اینکه فرار مالیاتی جرم است؛ در مکاتبه با وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر