بانک ملی نشان داد می‌تواند الگوی خروج از بنگاه‌داری را اشاعه دهد

بانک ملی نشان داد می‌تواند الگوی خروج از بنگاه‌داری را اشاعه دهد

دکتر وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص واگذاری پتروشیمی شازند اظهار کرد: متأسفانه بنگاهداری بانک‌ها به یک عارضه در نظام بانکی تبدیل شده و اگر به سایت کدال نگاه کنید در بسیاری از بانک‌ها اکثر صورت وضعیت‌ها مربوط به گزارش بنگاه‌های آن‌هاست. وی افزود: بانک‌ها متأسفانه در