واکنش انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند به واکسن کرونا - برگزیده ها