درخواست مطالبه واکسیناسیون عمومی از سوی مستندسازان

درخواست مطالبه واکسیناسیون عمومی از سوی مستندسازان

در بخش هایی از بیانیه ای که در اختیار ایسنا قرار گرفته با اشاره به شرایط سخت 18 ماه گذشته در پی شیوع کرونا آورده شده است :مستندسازان ما در کنار کادر شریف درمان، در صف نخست ثبت و روایت وقایع، با تهیه مستند و گزارش از این روزهای تلخ، همراه مردم  ایران بودند.  ما