اثربخشی کووپارس علیه سویه‌های در گردش کرونا

اثربخشی کووپارس علیه سویه‌های در گردش کرونا

به گزارش ایسنا،  دکتر سید رضا بنی هاشمی درباره نیاز یا عدم نیاز به ارتقاء واکسن رازی کووپارس واستفاده از سویه های دلتا و امیکرون در واکسن گفت: تمام واکسن های موجود در جهان از جمله واکسن رازی کوو پارس در مقابل سویه امیکرون اثربخشی کمتری نسبت به واریانت آلفا و دلتا  دارند، اما با