لزوم هوشمندسازی پلیس

لزوم هوشمندسازی پلیس

به گزارش ایسنا سرهنگ عباس مسعودی در کارگاه ویدئوکنفرانس آموزش طرح‌های هوشمندسازی پلیس پیشگیری که با حضور برخط معاونان عملیات و پیشگیری کوپ ها، مسئولان فوریت های ۱۱۰، کارشناسان مراکز پایش هوشمند پلیس پیشگیری انتظامی استان‌های سراسر کشور و کاربران ارشد سامانه رخدادهای انتظامی برگزار شد، با تاکید بر اینکه عملکرد هر یک از کارکنان