سبقت دختران از پسران در مصرف سیگار/ آمارها چه می گویند

سبقت دختران از پسران در مصرف سیگار/ آمارها چه می گویند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر جندقی، روز شنبه در نشست خبری هفته ملی بدون دخانیات، گفت: حدود ۳۸ درصد مردان و ۴ درصد زنان در منطقه مدیترانه شرقی دخانیات مصرف می‌کنند و در برخی از کشورها ۵۷ درصد مردان و ۲۹ درصد زنان مصرف کننده دخانیات هستند. وی افزود: در منطقه مدیترانه شرقی شیوع مصرف