نگاهی به عملکرد روسای صداوسیما در انتهای قرن

نگاهی به عملکرد روسای صداوسیما در انتهای قرن

۱۴۰۰، سالی که برای صداوسیما با تغییراتی اساسی همراه بود؛ تغییر رییس رسانه ملی و به دنبال آن برخی از مدیران و معاونانش از یک سو و ارائه طرح تحول و ادغام ها از سوی دیگر. پیمان جبلی نیمه دوم سال آمد و شش ماه فرصت داشت تا صداوسیما را به قرن جدید برساند. او