علی و فاطمه پر تکرارترین نام های ۱۴۰۱ قم

علی و فاطمه پر تکرارترین نام های ۱۴۰۱ قم

مدیر کل ثبت احوال استان قم در گفت وگو با ایسنا، گفت: بر اساس آمارهای اخیر، نام های “علی” و “فاطمه” فراوان ترین نام های نامگذاری شده متولدین پسر و دختر قم در سال ۱۴۰۱ بودند. منوچهرتیموری، مدیر کل اداره ثبت احوال استان قم، در گفت و گو با ایسنا درخصوص فراوانی ۱۰ نام اول