برگزاری نخستین نشست تخصصی مزارع نوآوری در کشور

برگزاری نخستین نشست تخصصی مزارع نوآوری در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، این نشست تخصصی با حضور عطااله ابراهیمی، معاون سازمان تات و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، محمد زمانیان رئیس مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کشاورزان نمونه و نوآور کشور برگزار شد. در این نشست، ابراهیمی اظهار کرد: جهانی شدن از عناصر