تدوین نقشه راهبردی صنعت چه شد؟/ ۲ سال از دستور رئیس جمهور گذشت

تدوین نقشه راهبردی صنعت چه شد؟/ ۲ سال از دستور رئیس جمهور گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه طی چند سال گذشته شعار سال تحت عناوین مختلفی به حوزه تولید و صنعت مرتبط بوده اما در عمل، مسئولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشته اند، در سلسله گزارش‌هایی چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت را بررسی خواهیم کرد. در گزارش نخست،