جامعه پزشکی با دو چالش بزرگ مواجه است/جایگاه توانبخشی کجاست

جامعه پزشکی با دو چالش بزرگ مواجه است/جایگاه توانبخشی کجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، در مراسم گرامی‌داشت روز ملی فیزیوتراپی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی با دو چالش عمده مواجه است، افزود: یک چالش مربوط به خارج از جامعه پزشکی بوده و دیگری در درون این جامعه است. چالش اصلی ما عدم درک حقیقی و واقعی مسئولین، سیاست‌گذاران و تصمیم گیران