بی مهری نظام بانکی به بخش تولید/ تامین مالی بخش تولید تخصصی نیست

بی مهری نظام بانکی به بخش تولید/ تامین مالی بخش تولید تخصصی نیست

خبرگزاری مهر – سمیه رسولی؛ با توجه به اینکه طی چند سال گذشته شعار سال تحت عناوین مختلفی به حوزه تولید و صنعت مرتبط بوده، در سلسله گزارش‌هایی چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت را بررسی خواهیم کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید