برنامه تأمین اجتماعی برای استقرار “نظام ارجاع”

برنامه تأمین اجتماعی برای استقرار “نظام ارجاع”

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در جلسه ویدئو کنفرانسی با مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌ها که با رویکرد تحولی و تمرکز راهبردی بر موضوع «اجرای سطح بندی خدمات و بررسی راهکارهای نظام ارجاع در درمان مستقیم» برگزار شد، اظهار کرد: توسعه و ارتقاء خدمات درمانی از مسائل مهم مورد توجه در سازمان تأمین اجتماعی است