افزایش نرخ سود بانکی و چالش تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی

افزایش نرخ سود بانکی و چالش تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، نگاه کلی نگرانه به اقتصاد و بررسی چندگانه بازارها می‌تواند چراغ راهی برای فعالان اقتصادی کشور باشد، در گفت وگو با امیر توپچی پور یکی از فعالان اقتصادی کشور مسائل مختلف اقتصاد را بررسی کردیم: آقای توپچی پور، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در سال گذشته چه بود و در سال آینده