هدف بانک مرکزی از انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد چیست؟

هدف بانک مرکزی از انتشار گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ بهره بالا یکی از شکایت‌های همیشگی تولیدکنندگان است، با افزایش نرخ بهره گواهی سپرده خاص به ۳۰ درصد گمانه زنی‌ها برای افزایش نرخ بهره در سال آینده افزایش یافته است. برخی از کارشناسان در همین چند روز اخیر گفته‌اند بانک مرکزی ابزاری با بیشترین نرخ بهره یعنی ۳۰ درصد منتشر