کرونا نتوانست مانع خدمت داوطلبان به کودکان محک شود

کرونا نتوانست مانع خدمت داوطلبان به کودکان محک شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محک مانند هر سازمان مردم‌نهاد دیگر، وزن و اعتبار اجتماعی خود را از میزان ارتباط با بدنه جامعه دریافت می‌کند. این ارتباط در مؤسسه محک به دو شکل تعریف می‌شود: اول دریافت کمک‌های نیکوکارانه و دوم بهره‌مندی از فعالیت‌های داوطلبانه داوطلبان مؤسسه. بر پایه اعتماد مردم، امروز نام محک نامی شناخته