مهمانان خارجی «مهم» در مسیر ایران

مهمانان خارجی «مهم» در مسیر ایران

به گزارش ایسنا، محمدمهدی رحیمی در توییتر نوشت: «سلطان عمان در مسیر تهران است. رئیس شورای مصلحت ترکمنستان یعنی عالی ترین مقام کشور همسایه شمالی ۳شنبه به ایران می آید و به زودی میهمانان مهم دیگری هم خواهند آمد. آنها که درباره چرایی و تاثیر این رفت و آمدها سوال دارند، نگاهی به روند افزایش