“ریتم کند” دیپلماسی اقتصادی کشور و ساز ناکوک دستگاه‌ها

“ریتم کند” دیپلماسی اقتصادی کشور و ساز ناکوک دستگاه‌ها

ایران نیز با اتکا به ویژگی‌های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیل کرده خود از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل فروانی در این حوزه برخوردار است، ظرفیتی که به دلیل مشکلات ساختاری و عدم برنامه ریزی مناسب و هدفمند به نحو مطلوب مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است . به گزارش ایسنا، یکی